Všeobecné obchodní podmínky pronájmu vybavení

společnosti Baby Office, s.r.o., se sídlem U pošty 1474/1, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČ: 01403982, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 205933 (dále jen „dodavatel“)

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Dodavatel poskytuje objednatelům – fyzickým a právnickým osobám (dále jen „klient/i“) zejména tyto služby:

(dále jen „služby“)

1.2. Detailní obsah aktuálně nabízených služeb je vždy definován na oficiálních webových stránkách dodavatele www.babyoffice.cz nebo v případě pronájmu dětského vybavení na www.mobilnikoutky.cz.

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele a klienta (dále společně také jako „smluvní strany“) v souvislosti s objednávkou služeb.

2) OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva mezi dodavatelem a klientem o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě závazné objednávky zaslané klientem (dále jen „objednávka“) a potvrzené dodavatelem.

2.2. Komunikace mezi dodavatelem a klientem probíhá zpravidla osobně, telefonicky nebo písemně; za písemnou komunikaci se považuje i komunikace e-mailem.

2.3. Postup při uzavírání smlouvy

Na základě projevené poptávky klienta o služby vypracuje dodavatel konkrétní nabídku na míru (návrh smlouvy). Nabídka obsahuje alespoň podstatné náležitosti smlouvy, zejména identifikaci smluvních stran a jejich kontaktní údaje, vymezení předmětu smlouvy, předpokládanou cenu nebo způsob jejího určení, platební podmínky, požadavek na složení peněžité jistoty (vratné kauce), její výše, termín plnění. Nabídku zašle dodavatel klientovi vždy písemně. Spolu s nabídkou zašle dodavatel klientovi vždy také tyto obchodní podmínky tak, aby se s nimi klient mohl detailně seznámit a prohlásit, že tyto obchodní podmínky obdržel, s jejich textem se seznámil, plně mu porozuměl a souhlasí s ním.

O případné úpravě nabídky na základě požadavku klienta mohou následně probíhat konzultace mezi dodavatelem a klientem, a to osobně, telefonicky či písemně.

Poté, kdy klient nabídku přijme, zašle dodavateli písemně závaznou objednávku služeb (akceptace nabídky). Zasláním objednávky klient současně potvrzuje,

  • že veškeré údaje, které dodavateli poskytl, jsou pravdivé, úplné a správné;
  • že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich textu porozuměl a souhlasí s nimi;

2.4. Smluvní vztah mezi klientem a dodavatelem vzniká v okamžiku, kdy dodavatel klientovi potvrdí, že jeho závaznou objednávku obdržel a že ji přijímá.

2.5. Obsahuje-li nabídka, resp. závazná objednávka, taková ujednání, která jsou odlišná od ustanovení těchto obchodních podmínek, má přednost znění uvedené v nabídce, resp. objednávce (obsah smlouvy).

3) PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. U objednávek do 2420 Kč včetně DPH připočítáváme k ceně manipulační poplatek 363 Kč včetně DPH.

3.2 Klient se zavazuje zaplatit za poskytnuté služby dodavateli dohodnutou cenu uvedenou v závazné objednávce klienta potvrzené dodavatelem.

3.3. Platební podmínky a termíny splatnosti se mohou lišit dle druhu poskytovaných služeb a termínu plnění; jsou tedy vždy konkretizovány v nabídce služeb zaslané klientovi dodavatelem.

3.4. Při organizaci dětské akce a zapůjčení vybavení je obvyklá výše zálohy 50 % z konečné ceny a klient ji hradí dodavateli na základě vystavené zálohové faktury nejméně 14 dnů před realizací akce. Po zaplacení zálohy dodavatel zašle klientovi daňový doklad. Při nedodržení podmínek úhrady zálohy si dodavatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

3.5. Ve lhůtě do 3 dnů po realizaci akce vystaví dodavatel klientovi fakturu (daňový doklad) na zbývající částku z dohodnuté konečné ceny služeb, a to se splatností 14 dnů.

3.6. Klient bere na vědomí, že v případě prodlení se zaplacením ceny je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši a smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

3.7. V případě pronájmu dětského vybavení – nábytku pro dětské mobilní koutky, může dodavatel po klientovi požadovat složení peněžité jistoty (vratné kauce) v přiměřené výši pro případ, že dojde k poškození, zničení či odcizení pronajatých předmětů. V případě vzniku škody na pronajatém vybavení má dodavatel právo uspokojit se z této peněžité jistoty.

4) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

4.1. Dodavatel prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu, a to až do výše pěti milionů korun českých. Pojištění se týká výhradně služeb poskytovaných registrovaným uživatelům dětského koutku, které jsou dodavateli svěřeny ke hlídání bez přítomnosti rodičů a na základě jejich výslovného souhlasu a po vyplnění a podepsání příslušného formuláře o zajištění hlídání dětí rodičem.

4.2. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou na základě jednání ostatních osob – účastníků organizované akce nebo dětí, které mu nejsou výslovně svěřeny ke hlídání.

4.3. V případě pronájmu dětského vybavení – nábytku pro dětské mobilní koutky, bere klient na vědomí, že je plně odpovědný za to, že předmět pronájmu vrátí zpět řádně a včas v bezvadném stavu. V případě, že dojde k poškození, zničení či odcizení předmětu pronájmu, je klient povinen uhradit škodu v penězích ve výši ceny obvyklé, případně uvedením do původního stavu.

5) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Odstoupení od smlouvy je možné dohodou obou smluvních stran kdykoliv.

5.2. Dodavatel má vždy právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek klientem.

5.3. V případě realizace dětské nebo jiné společenské akce či vzdělávací akce mohou obě smluvní strany odstoupit od smlouvy 30 a více dnů před jejím konáním. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno vždy písemně, v případě komunikace e-mailem je třeba vyžádat si potvrzení o doručení odstoupení druhé smluvní straně.  Pokud byly v souvislosti se závaznou objednávkou již prokazatelně vynaloženy nezbytně nutné náklady, je odstupující strana povinna tyto druhé smluvní straně uhradit ve výši prokázané příslušnými účetními doklady.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy méně než 30 dnů před konáním akce se odstupující strana zavazuje uhradit druhé smluvní straně již vynaložené náklady ve výši prokázané účetními doklady, nejméně však 30 % z dohodnuté ceny akce.

6) REKLAMACE

6.1. Práva z vadného plnění je možno uplatnit osobně či písemně. Z podané reklamace musí být vždy zřejmý její konkrétní důvod a specifikován charakter případného pochybení včetně toho, čeho se klient reklamací domáhá, případně jaký je jeho návrh na řešení reklamace.

6.2. Lhůta pro vyřízení reklamace dodavatelem je 30 dnů ode dne doručení.

7) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Okamžikem doručení závazné objednávky klienta dodavateli, poskytuje klient dodavateli své osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, bankovní spojení.

7.2. Klient prohlašuje, že výslovně souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu. Tyto osobní údaje klienta budou dodavatelem zpracovávány výhradně za účelem vedení evidence o klientech, jimž byly poskytnuty služby, za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících z příslušného vztahu mezi klientem a dodavatelem, za účelem ochrany práv a zájmů dodavatele chráněných zákonem, za účelem nabídky služeb a zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti dodavatele.

7.3. Klient výslovně souhlasí s tím, aby mu dodavatel zasílal nabídky svých služeb a jiná obchodní sdělení na jeho emailovou adresu.

7.4. Dodavatel je oprávněn uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.  Po uplynutí této doby je dodavatel povinen zajistit jejich likvidaci.

7.5. Klient bere na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. V takovém případě se zavazuje doručit odvolání souhlasu dodavateli písemně. Za písemnou formu se považuje i doručení e-mailem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2018.